1. Interní vzdělávání a zvyšování kvalifikace realizačního týmu

Aktivita je realizována prostřednictvím pravidelných seminářů. Semináře jsou tématicky zaměřeny na aktuální vědecké problémy (aktuální články, připravované publikace). Jsou prezentovány členy realizačního týmu a součástí bude diskuze účastníků. Seminářů se účastní vědečtí pracovníci provádějící vzdělávací činnost a postgraduální studenti, kteří se podílí na praktické výuce. Cílovou skupinou jsou pregraduální studenti pracující pod vedením členů realizačního týmu. Na semínářích je možnost  prezentovat bakalářské a diplomové práce. Semináře jsou vedeny převážně v angličtině. Pro tuto aktivitu je typické prolínání realizačního týmu a cílové skupiny.

2. Další zvyšování kvalifikace realizačního týmu

Aktivita je cílena na motivaci realizačního týmu k individuálnímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace prostřednictvím účasti na domácích a zahraničních odborných seminářích, odborných kurzech a konferencích. Cílovou skupinou jsou vědečtí pracovníci provádějící vzdělávací činnost a postgraduální studenti podílející se na praktické výuce. Tito jsou vysíláni na již zmíněné semináře a konference. Další cílovou skupinou jsou pregraduální studenti, kteří pracují pod vedením členů realizačního týmu a jsou motivováni k účasti na tuzemských seminářích a konferencích.

3. Systematické vzdělávání cílových skupin vysokoškolských a postgraduálních studentů

Aktivita zahrnuje teoretické a praktické vzdělávání cílových skupin. Aktivita je realizována formou přednáškových a navazujících praktických kurzů, a podobně koncipované letní školy.Na základní úrovni je hlavním cílem přednáškové části seznámit s principy experimentálních metod a praktická část je zaměřena na modelové experimenty. Na pokročilé úrovni je kladen důraz na aplikace předmětných metod v těsné návaznosti na aktuální vědecký výzkum prováděný lektory.
V rámci letní školy jsou účastníci formou přednášek, diskusí a praktické výuky vzděláváni v základem a aplikacích vybraných experimentálních metod a jsou vedeni k samostatnému řešení problémů.
Aktivita je zajišťována realizačními týmy z pořádající instituce a na výuce se podílejí pracovníci s partnerských organizací.
Cílovou skupinu představují studenti bakalářského, magisterského a doktorského cyklu.
Letní škola je pořádaná pro širší cílovou skupinu zahrnující studenty ze všech regionů ČR.

4. Vzdělávání pro motivaci středoškolských pedagogů k vyhledávání talentovaných studentů

V rámci této aktivity jsou pořádány vzdělávací akce zaměřené na motivaci SŠ pedagogů ke zvyšování kvalifikace pro výuku moderní biologie a na vyhledávání talentovaných SŠ studentů, kteří mají předpoklady pro studium molekulárně biologických oborů. Aktivita je realizována formou distribuce propagačních materiálů na SŠ a pořádáním odborných popularizačních přednášek pro SŠ pedagogy. Dále formou dnů otevřených dveří v laboratořích a vypisováním témat SOČ.
Je kladen důraz na zapojení VŠ studentu do vzdělávacích aktivit pro SŠ studenty.
Cílovou skupinou aktivity jsou SŠ pedagogové vyučující přírodovědné obory, talentovaní studenti SŠ a VŠ studenti.